Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4612
Title: Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи напряму підготовки «Політологія» спеціальності 6.030104 «Політологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные выводы по результатам проведения первичной аккредитационной экспертизы направления подготовки «Политология» специальности 6.030104 «Политология» по первому (бакалаврскому) уровню высшего образования в Запорожском национальном техническом университете
Expert conclusions based on the results of first time accreditation expertise of the direction of training “Political Science” in specialty 6.030104 “Political Science” at the first (Bachelor) level of higher education at Zaporizhzhia National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
акредитація
бакалавр
expert conclusion
accreditation
political studies
bachelor
экспертное заключение
аккредитация
политология
Issue Date: 29-May-2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.030104 «Політологія» за першим (бакалаврським) рівнем підготовки у Запорізькому національному технічному університеті з ліцензованим обсягом 40 осіб на денному відділенні. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for the accreditation and the results of the accreditation expertise, the Expert Board concludes that it is possible to accredit training program 6.030104 “Political Science” according to the first (bachelor’s) level of education at Zaporizhzhia National Technical University with a license number of 40 (forty) people for full-time course of study RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации направления подготовки 6.030104 «Политология» по первому (бакалаврскому) уровню подготовки в Запорожском национальном техническом университете с лицензионным объемом 40 человек на дневном отделении.
Description: Голова експертної комісії – Ніколаєнко Наталія Олександрівна, завідувач політології Миколаївського університету імені В.О. Сухомлинського, доктор політичних наук, професор. Член експертної комісії – Третяк Олексій Анатолійович, завідувач кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор політичних наук, професор.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4612
Appears in Collections:6.030104 «Політологія»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_politology_2019.pdfАкредитація спеціальності1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.