Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4384
Title: Эвристическая роль ошибки. Ошибка как инструмент познания профессионального роста специалиста
Other Titles: The heuristic role of error. Error as a tool of knowledge of professional growth of a specialist
Евристична роль помилки. Помилка як інструмент пізнання професійного росту спеціаліста
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Перегрін, Генадій Ростиславович
Соріна, Оксана Анатоліївна
Pospeeva, Iryna E.
Peregrin, Gennadiy R.
Sorina, Oxcana A.
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Перегрин, Геннадий Ростиславович
Keywords: освітні методики
інженерна діяльність
теорія вирішення винахідницьких задач
інженерна помилка
educational methods
engineering activities
theory of inventive problem solving
engineering error
образовательные методики
инженерная деятельность
теория решения изобретательских задач
инженерная ошибка
Issue Date: 2008
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розглянуто багаторічний досвід навчання студентів на чужих помилках та самостійного отримання знань шляхом вивчення теорії вирішення дослідницьких задач, функціонально-вартісного метода та проведення ділових ігор. EN: The long-term experience of teaching students on the mistakes of others and the independent acquisition of knowledge by studying the theory of solving inventive problems, functional cost analysis and conducting business games are considered. RU: Рассматривается многолетний опыт обучения студентов на чужих ошибках и самостоятельного получения знаний путем изучения теории решения изобретательских задач, функционально-стоимостного анализа и проведения деловых игр.
Description: Поспеева И. Е. Эвристическая роль ошибки. Ошибка как инструмент познания профессионального роста специалиста / И. Е. Поспеева, Г. Р. Перегрин, О. А. Сорина // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції (24–26 квітня 2008 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008 - 227 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4384
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pospeyeva_The heuristic.PDFНаукова стаття186.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.