Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4302
Title: Розширення функціональності промислових роботів
Other Titles: Expansion of the functionality of industrial robots
Расширение функциональности промышленных роботов
Authors: Мартовицький, Леонід Максимович
Martovitsky, Leonid M.
Мартовицкий, Леонид Максимович
Сочава, Анатолій Іванович
Sochava, Anatoliy I.
Сочава, Анатолий Иванович
Глушко, Василь Іванович
Glushko, Vasiliy I.
Глушко, Василий Иванович
Шаніна, Зоя Михайлівна
Shanina, Zoja M.
Шанина, Зоя Михайловна
Клименко, Ганна Вікторівна
Klimenko, Anna V.
Клименко, Анна Викторовна
Фролов, Роман Олександрович
Frolov, Roman O.
Фролов, Роман Александрович
Keywords: industrial robot
functionality
microcontroller control
strain gauges
thermocouple
unsupported manipulator
промисловий робот
функціональність
тензодатчики
термопара
безопорний маніпулятор
промышленный робот
функциональность
микроконтроллерное управление
тензодатчики
термопара
безопорный манипулятор
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Функціональні можливості наявних та нових промислових роботів можна розширити за рахунок заміни старої системи керування із «жорсткою» логікою – сучасною, на базі мікроконтролерів, а також додаванням до маніпуляційної системи інших технологічних можливостей: виміру ваги та температури об’єкта маніпулювання, підвищення точності позиціювання та жорсткості маніпуляційної системи конструкційними методами, розширення рухомості за принципом «безопорності» робота. EN: The functionality of existing and new industrial robots can be expanded by replacing the old control system with «hard» logic-modern, based on microcontrollers, and adding to the manipulation system other technological capabilities: measuring the weight and temperature of the manipulation object, increasing the accuracy of positioning and rigidity of manipulation systems by constructive methods, expansion of mobility by the principle of «robustness» of the robot. RU: Функциональные возможности существующих и новых промышленных роботов можно расширить за счет замены старой системы управления с «жесткой» логикой – современной, на базе микроконтроллеров, а также добавлением в манипуляционную систему других технологических возможностей: измерения веса и температуры объекта манипулирования, повышение точности позиционирования и жесткости манипуляционной системы конструкционными методами, расширение подвижности по принципу «безопорности» робота.
Description: Мартовицький Л. М., Сочава А. І., Глушко В. І., Шаніна З. М., Клименко Г. В., Фролов Р. О. Розширення функціональності промислових роботів/ Л.М. Мартовицький, А. І. Сочава, В. І. Глушко, З. М. Шаніна, Г. В. Клименко, Р. О. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Запоріжжя: ЗНТУ, № 2, 2017 р. – С. 103-106.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4302
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ДМ і ПТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martovitsky_Expansion.pdfНаукова стаття1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.