Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4182
Title: Експертні висновки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» з галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения очередной аккредитационной экспертизы подготовки бакалавров по направлению 6.170101 «Безопасность информационных и коммуникационных систем» в отрасли знаний 1701 «Информационная безопасность» в Запорожском национальном техническом университете
Expert report of the next accreditation expertise of bachelor's training in the direction 6.170101 "Information and communication systems security" from the field of knowledge 1701 "Information security" in Zaporizhzhia National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
захист інформації
бакалавр
еxpert report
accreditation
information security
bachelor
экспертное заключение
аккредитация
защита информации
Issue Date: 27-Feb-2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації фахівців з галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» за напрямом підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» за першим (бакалаврським) рівнем з ліцензійним обсягом освітньої послуги за формою навчання: 40 осіб денної, 15 осіб заочної щорічно. EN: THEGENERALCONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concluded that there is a possibility of accreditation of specialists in the field of knowledge 1701 "Information security" in the direction 6.170101 "Information and communication systems security" at the first (bachelor's) level with the licensed volume of educational services in the form training: 40 persons full-time studyand 15 persons part-time studyfor year respectively. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации специалистов в области знаний 1701 «Информационная безопасность» по направлению 6.170101 «Безопасность информационных и коммуникационных систем» по первому (бакалаврскому) уровню с лицензионным объемом образовательной услуги по форме обучение 40 человек дневной, 15 человек заочной ежегодно.
Description: Голова експертної комісії – Корченко Олександр Григорович - завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор. Член експертної комісії – Різак Василь Михайлович - завідувач кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», доктор фізико-математичних наук, професор
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4182
Appears in Collections:6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_ BIKS_ bakalavr.pdfАкредитація спеціальності4.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.