Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4038
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Восстановление и повышение износостойкости деталей и конструкций» специальности 131 «Прикладная механика» сферы знаний 13 «Механическая инженерия» второго (магистерского) уровня высшего образования в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination of the educational-professional program «Restoration and increase of wear resistance of parts and structures» of the specialty 131 «Applied mechanics» of the knowledge field 13 «Mechanical engineering» for second (masters) degree in Zaporozhye National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
прикладна механіка
магістр
expert report
accreditation
applied mechanics
masters
экспертное заключение
аккредитация
прикладная механика
магистр
Issue Date: 25-Jan-2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: експертна комісія пропонує акредитувати освітньо-професійну програму «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» спеціальності 131 «Прикладна механіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті. EN: THE GENERAL CONCLUSION:the expert committee suggests accreditation of the educational-professional program «Restoration and increase of wear resistance of parts and structures» of the specialty 131 «Applied mechanics» for second (masters) degree in Zaporozhye National Technical University. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: экспертная комиссия предлагает аккредитовать образовательно-профессиональную программу «Восстановление и повышение износостойкости деталей и конструкций» специальности 131 «Прикладная механика» второго (магистерского) уровня высшего образования в Запорожском национальном техническом университете.
Description: Голова експертної комісії: Підгурський Микола Іванович – завідувач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, професор. Члени експертної комісії: Сливінський Олексій Анатолійович – доцент кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, доцент; Криворучко Дмитро Володимирович – провідний науковий співробітник факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету, доктор технічних наук, доцент.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4038
Appears in Collections:131 «Прикладна механіка»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni vysnovky_vidnovlennya.pdfАкредитація спеціальності6.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.