Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4037
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології та устаткування зварювання» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Технологии и оборудование сварки» специальности 131 «Прикладная механика» сферы знаний 13 «Механическая инженерия» второго (магистерского) уровня высшего образования в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination of the educational-professional program «Technology and equipment of welding» of the specialty 131 «Applied mechanics» of the knowledge field 13 «Mechanical engineering» for second (masters) degree in Zaporozhye National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
прикладна механіка
магістр
еxpert report
accreditation
applied mechanics
masters
экспертное заключение
аккредитация
прикладная механика
магистр
Issue Date: 25-Jan-2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: експертна комісія пропонує акредитувати освітньо-професійну програму «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті. EN: THE GENERAL CONCLUSION:the expert committee suggests accreditation of the educational-professional program «Technology and equipment of welding» of the specialty 131 «Applied mechanics» for second (masters) degree in Zaporozhye National Technical University. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: экспертная комиссия предлагает аккредитовать образовательно-профессиональную программу «Технологии и оборудование сварки» специальности 131 «Прикладная механика» второго (магистерского) уровня высшего образования в Запорожском национальном техническом университете.
Description: Голова експертної комісії: Підгурський Микола Іванович – завідувач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва Тернопільського Національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, професор. Члени експертної комісії: Сливінський Олексій Анатолійович – доцент кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, доцент; Криворучко Дмитро Володимирович – провідний науковий співробітник факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету, доктор технічних наук, доцент.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4037
Appears in Collections:131 «Прикладна механіка»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni vysnovky_welding.pdfАкредитація спеціальності6.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.