Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4032
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13«Механічна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки магистров по образовательно-профессиональной программе «Авиационные двигатели и энергетические установки» по специальности 134 «Авиационная и ракетно-космическая техника» отрасли знаний 13 «Механическая инженерия» в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination for masters for the educational and professional program "Aviation engines and power plants" in specialty 134 "Aviation and rocket and space technology" of the field of knowledge 13 "Mechanical engineering" in Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
Технології авіаційних двигунів
магістр
expert report
accreditation
Technologies of Aviation Engine
Masters
экспертное заключение
аккредитация
Технологии авиационных двигателей
магистр
Issue Date: 24-Jan-2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» галузі знань 13«Механічна інженерія» з ліцензованим обсягом 40 осіб. EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee it was accredited the educational and professional program "Aviation engines and power plants" in specialty 134 "Aviation and rocket and space technology" of the field of knowledge 13 "Mechanical engineering" with the licensed amount 40 people. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Авиационные двигатели и энергетические установки» по специальности 134 «Авиационная и ракетно-космическая техника» отрасли знаний 13 «Механическая инженерия» с лицензированным объемом 40 человек.
Description: Голова експертної комісії: Планковський Сергій Ігорович – доктор технічних наук, професор, декан факультету літакобудування Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Член експертної комісії: Драгобецький Володимир В'ячеславович − доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4032
Appears in Collections:134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_TAD_2.pdfАкредитація спеціальності3.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.