Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4020
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обладнання та технології ливарного виробництва» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Оборудование и технологии литейного производства» специальности 131 «Прикладная механика» сферы знаний 13 «Механическая инженерия» второго (магистерского) уровня высщего образования в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination of the educational-professional program «Foundry equipment and technologies» of the specialty 131 «Applied mechanics» of the knowledge field 13 «Mechanical engineering» for second (masters) degree in Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
прикладна механіка
магістр
expert report
accreditation
applied mechanics
masters
экспертное заключение
аккредитация
прикладная механика
магистр
Issue Date: 23-Jan-2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: Експертна комісія пропонує акредитувати освітньо-професійну програму «Обладнання та технології ливарного виробництва» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті з ліцензованим обсягом 30 осіб. EN: THE GENERAL CONCLUSION: The expert committee suggests accreditation of the educational-professional program «Foundry equipment and technologies» of the specialty 131 «Applied mechanics» of the knowledge field 13 «Mechanical engineering» with the licensed amount 30 people. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: Экспертная комиссия предлагает аккредитовать образовательно-профессиональную программу «Оборудование и технологии литейного производства» специальности 131 «Прикладная механика» сферы знаний 13 «Механическая инженерия» второго (магистерского) уровня высшего образования в Запорожском национальном техническом университете с лицензированным объемом 30 человек.
Description: Голова експертної комісії: Лобода Петро Іванович – доктор технічних наук, професор, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Сігарьов Євген Миколайович − доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металургії чорних металів Дніпровського державного технічного університету
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4020
Appears in Collections:131 «Прикладна механіка»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_131.pdfАкредита6.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.