Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3951
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Регіональне управління» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения аккредитационной экспертизы подготовки специалистов образовательно-профессиональной программы «Региональное управление» по специальности 281«Публичное управление и администрирование» по второму (магистерскому) уровню в Запорожском национальном техническом университете
Expert conclusions of the accreditation examination of specialists’ training in Regional administration, 281PublicManagementandAdministration, for the second (Master’s) degree at Zaporizhzhia National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
регіональне управління
магістр
еxpert opinion
accreditation
regional administration
master's degree
экспертное заключение
аккредитация
региональное управление
магистр
Issue Date: 28-Dec-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Висновок: У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Регіональне управління» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 20 осіб. EN: Conclusion: As per the results of the examination, the expert board has concluded that Zaporizhzhia National Technical University can train specialists in Applied materials science, 281 Public Management and Administration, 28 Public Management and Administration field of knowledge for the second (Master’s) degree with the licence for 20 students RU: Вывод: В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Региональное управление» специальности281 «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний 28 «Публичное управление и администрирование» второго ( магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 20 человек.
Description: Голова експертної комісії: Гавкалова Наталія Леонідівна - завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Степана Кузнеця, доктор економічних наук, професор; член експертної комісії: Романенко Катерина Михайлівна - декан факультету менеджменту та освітніх інновацій Дніпровської академії неперервної освіти,доктор наук з державного управління, професор
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3951
Appears in Collections:281 «Публічне управління та адміністрування»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_visnovki_PMA.pdfАкредитація спеціальності2.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.