Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3947
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Прикладне матеріалознавства» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения аккредитационной экспертизы подготовки специалистов образовательно-профессиональной программы «Прикладное материаловедение» по специальности 132 «Материаловедение» по второму (магистерскому) уровню в Запорожском национальном техническом университете
Expert conclusions of the accreditation examination of specialists’ training in Applied materials science, 132 Materials science specialism, for the second (Master’s) degree at Zaporizhzhia National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
матеріалознавство
магістр
еxpert opinion
accreditation
materials science
master's degree
экспертное заключение
аккредитация
материаловедение
магистр
Issue Date: 28-Dec-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Висновок: У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Прикладне матеріалознавство» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 40 осіб. EN: Conclusion: As per the results of the examination, the expert board has concluded that Zaporizhzhia National Technical University can train specialists in Applied materials science, 132 Materials science specialism, 13 Mechanical Engineering field of knowledge for the second (Master’s) degree with the licence for 40 students. RU: Вывод: В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Прикладное материаловедение» специальности 132 «Материаловедение» отрасли знаний 13 «Механическая инженерия» второго (магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 40 человек.
Description: Голова експертної комісії: Дядюра Костянтин Олександрович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів Сумського державного університету; член експертної комісії: Узлов Костянтин Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства імені Ю.М. Тарана Національної металургійної академії України
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3947
Appears in Collections:132 «Матеріалознавство»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_visnovki_MSS.pdfАкредитація спеціальності7.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.