Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3933
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Expert conclusions of the accreditation examination of the training of specialists in the educational and professional program "Transport technologies (in railway transport)" in specialty 275 "Transport technologies (in railway transport)" for the second (master's) level in the Zaporizhzhya National Technical University
Экспертные заключения аккредитационной экспертизы подготовки специалистов образовательно-профессиональной программы «Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте)» по специальности 275 «Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте)» по второму (магистерским) уровнем в Запорожском национальном техническом университете
Keywords: експертний висновок
акредитація
транспорт
магістр
expert opinion
accreditation
transport
master's degree
экспертное заключение
аккредитация
транспорт
магистр
Issue Date: 22-Dec-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Висновок. У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 40 осіб. EN: Conclusion. As a result of the expert examination, the expert commission found that the Zaporizhzhya National Technical University was able to carry out training in the educational-professional program "Transport technologies (in railway transport)" in specialty 275 "Transport technologies (in railway transport)" of the field of knowledge 27 "Transport" of the second ( master's degree) level of higher education with a licensed volume of 40 persons. RU: Вывод. В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте)» по специальности 275 «Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте)» отрасли знаний 27 «Транспорт» второго ( магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 40 человек.
Description: голова експертної комісії: Чернецька-Білецька Наталія Борисівна - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; член експертної комісії: Мороз Микола Миколайович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3933
Appears in Collections:275 «Транспортні технології»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Expert_conclusions_TT_z.pdfАкредитація спеціальності2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.