Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3917
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения аккредитационной экспертизы подготовки специалистов образовательно-профессиональной программы «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» по специальности 275 «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» по второму (магистерским) уровнем в Запорожском национальном
Expert conclusions of the accreditation examination of the training of specialists in the educational and professional program "Transport technologies (in motor transport)" in specialty 275 "Transport technologies (in motor transport)" for the second (master's) level in the Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
транспорт
магістр
еxpert opinion
accreditation
transport
master's degree
экспертное заключение
аккредитация
магистр
Issue Date: 20-Dec-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Висновок:У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 60 осіб. EN: Conclusion: As a result of the expert examination, the expert commission found that the Zaporizhzhya National Technical University was able to carry out training in the educational-professional program "Transport technologies (in motor transport)" in specialty 275 "Transport technologies (in motor transport)" of the field of knowledge 27 "Transport" of the second ( master's degree) level of higher education with a licensed volume of 60 people. RU: Вывод: В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» по специальности 275 «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» отрасли знаний 27 «Транспорт» второго ( магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 60 человек.
Description: Голова експертної комісії: Монастирський Юрій Анатолійович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільного транспорту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;член експертної комісії: Абрамова Людмила Сергіївна- кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри організації безпеки дорожнього руху Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3917
Appears in Collections:275 «Транспортні технології»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_TT_avto.pdfАкредитація спеціальності2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.