Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3887
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» Частина І
Other Titles: Summary of lectures on discipline "Financial Management" Part I.
Конспект лекций по дисциплине «Финансовый менеджмент» Часть I
Authors: Андрющенко, Ірина Євгеніївна
Andryushchenko, Iryna E.
Андрющенко, Ирина Евгеньевна
Keywords: financial management
financial management
financial statements
financial controlling
фінансове управління
фінансовий менеджмент
фінансова звітність
фінансовий контролінг
финансовое управление
финансовый менеджмент
финансовая отчетность
финансовый контроллинг
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: ЛЖ Ця дисципліна є базовою для підготовки магістрів з економіки та менеджменту й орієнтована на засвоєння студентами алгоритмів та методів обґрунтування альтернативних фінансових рішень, оволодіння принципами розробки фінансової політики підприємства з окремих напрямків його діяльності. У процесі вивчення дисципліни "Фінансовий менеджмент" студенти не лише ознайомлюються з теоретичними засадами фінансового менеджменту, а й здобувають навички використання методичного інструментарію управління фінансами, оптимізації грошових потоків, фінансового аналізу та фінансового планування і прогнозування EN: This discipline is a base for the preparation of masters in economics and management and is aimed at mastering the algorithms and methods of substantiation of alternative financial decisions by students, mastering the principles of developing the financial policy of the company in certain areas of its activities. In the process of studying the discipline "Financial Management", students not only get acquainted with the theoretical foundations of financial management, but also acquire skills in using methodical tools for financial management, cash flow optimization, financial analysis and financial planning and forecasting RU: Эта дисциплина является базовой для подготовки магистров по экономике и менеджменту и ориентирована на усвоение студентами алгоритмов и методов обоснования альтернативных финансовых решений, овладение принципами разработки финансовой политики предприятия по отдельным направлениям его деятельности. В процессе изучения дисциплины "Финансовый менеджмент" студенты не только знакомятся с теоретическими основами финансового менеджмента, но и приобретают навыки использования методического инструментария управления финансами, оптимизации денежных потоков, финансового анализа и финансового планирования и прогнозирования
Description: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»Частина І / уклад. І. Є. Андрющенко, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 78 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3887
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andryushchenko_Summary.pdfМетодичні вказівки1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.