Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3769
Title: Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті
Other Titles: Innovative technologies of efficiency using increase of fuel and energy resources on the raiway transport
Инновационные технологии повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на железнодорожном транспорте
Authors: Кулагін, Дмитро Олександрович
Kulagin, Dmytro O.
Кулагин, Дмитрий Александрович
Keywords: railway transport
efficiency
economy
driving modes trains
rationality
залізничний транспорт
ефективність
економія
режими водіння поїзда
раціональність
железнодорожный транспорт
эффективность
экономия
режимы вождения поезда
рациональность
Issue Date: 2014
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Abstract: UK: В статті показано вплив використання раціональних режимів роботи поїздів, що визначає ступінь використання потужності та сили тяги, надійність і економічність в конкретних експлуатаційних умовах, дозволяє досягти оптимальних витрат первинних енергетичних ресурсів. Досягнення оптимальних експлуатаційних характеристик, поряд з економією енергоресурсів, досягається вдосконалюванням режимів водіння поїздів, раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів. Метою даної статті є аналіз технологій підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на рухомому складі залізниць. В результаті проведеного дослідження виявлено, що основними елементами економії енергетичних ресурсів під час експлуатації рухомого складу залізниць є використання максимальної можливої сили тяги, реалізація високих значень коефіцієнта зчеплення, раціональне використання запасів кінетичної енергії для подолання підйомів, правильний вибір швидкості початку гальмування, уміле регулювання сили тяги із застосуванням ослаблення збудження тягових двигунів при оптимальному температурному режимі обмоток електричних машин і дизеля. EN: The article shows the influence of the use of rational modes of trains, which determines the extent of use of power and traction control, reliability and efficiency in specific operating conditions, allows achieving optimum cost of primary energy resources. Achieve optimal performance, along with energy savings, by improved modes of driving trains, rational use of fuel and energy resources for traction of trains. The aim of this article is the analysis of technologies of increase of efficiency of use of energy resources on rolling stock of Railways. In the result of the study revealed that the main elements of energy savings in the operation of the rolling stock is to use the maximum possible traction control, implementation of high values of the coefficient of adhesion, rational use of stocks of kinetic energy to overcome rises, the right choice of speed at the beginning of braking, skilful regulation of tractive effort with the use of weakening of traction motor excitation at the optimum temperature of windings of electrical machines and diesel. RU: В статье показано влияние использования рациональных режимов работы поездов, которые определяют степень использования мощности и силы тяги, надежность и экономичность в конкретных эксплуатационных условиях, позволяют достичь оптимальных расходов первичных энергетических ресурсов. Достижение оптимальных эксплуатационных характеристик, на ряду с экономией энергоресурсов, достигается усовершенствованием режимов вождения поездов, рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов. Целью данной статьи является анализ технологий повышения эффективности использования энергетических ресурсов на подвижном составе железных дорог. В результате проведенного исследование выявлено, что основными элементами экономии энергетических ресурсов во время эксплуатации подвижного состава железных дорог является использования максимальной возможной силы тяги, реализация больших значений коэффициента сцепления, рациональное использование запасов кинетической энергии для преодоления подъемов, правильный выбор скорости начала торможения, умелое регулирование силы тяги с применением ослабления возбуждения тяговых двигателей при оптимальном температурном режиме обмоток электрических машин и дизеля.
Description: Кулагін Д. О. Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті / Кулагін Д. О. // Збірник тез доповідей 1-ї Міжнародної науково-практичної та навчально-методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’14». – Київ. – 2014. – С. 42.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3769
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ЕПП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulagin_Innovative.pdfНаукова стаття173.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.