Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3395
Title: Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку страхування туристів
Other Titles: Analysis of the current state, problems and prospects for the development of travel insurance
Анализ современного состояния, проблем и перспектив развития страхования туристов
Authors: Шарова, Світлана Василівна
Sharova, Svitlana V.
Шарова, Светлана Васильевна
Кузьменко, Г. О.
Kuzmenko, G. O.
Кузьменко, Г. А.
Keywords: tourist area
insurance services
legislative base
tourist risks
туристична сфера
страхові послуги
законодавча база
туристичні ризики
туристическая сфера
страховые услуги
законодательная база
туристические риски
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі розглянуто туристичну галузь, яка є однією з найбільш перспективних галузей національної економіки, адже сприяє збільшенню валютних надходжень, активізує інвестиційну діяльність, впливає на створення нових робочих місць тощо. Водночас поступальний розвиток туризму в Україні неможливий без застосування ефективного механізму страхування даної діяльності, що, по суті, є невід’ємним елементом пакету туристичних послуг. Запровадження ефективного механізму забезпечення страховим захистом суб’єктів туристичної діяльності дозволяє захистити майнові інтереси як туристів, так й інших суб’єктів туристичної діяльності у разі настання несприятливих подій, мінімізувати ризики настання страхових випадків за рахунок впровадження запобіжних заходів. EN: The paper considers the tourism industry, which is one of the most promising sectors of the national economy, as it contributes to the increase of foreign exchange earnings, activates investment activity, influences the creation of new jobs, etc. At the same time, the progressive development of tourism in Ukraine is impossible without the application of an effective mechanism of insurance of this activity, which, in essence, is an integral part of the package of tourist services. The introduction of an effective mechanism for the provision of insurance protection for tourists can protect the property interests of both tourists and other subjects of tourism activity in the event of adverse events, minimize the risks of occurrence of insured events through the introduction of preventive measures. RU: В работе рассмотрены туристическую отрасль, которая является одной из наиболее перспективных отраслей национальной экономики, ведь способствует увеличению валютных поступлений, активизирует инвестиционную деятельность, влияет на создание новых рабочих мест. В то же время поступательное развитие туризма в Украине невозможно без применения эффективного механизма страхования данной деятельности, что, по сути, является неотъемлемым элементом пакета туристических услуг. Внедрение эффективного механизма обеспечения страховой защитой субъектов туристической деятельности позволяет защитить имущественные интересы как туристов, так и других субъектов туристической деятельности в случае наступления неблагоприятных событий, минимизировать риски наступления страховых случаев за счет внедрения мер.
Description: Шарова С. В. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку страхування туристів / С. В, Шарова, Г. О. Кузьменко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя. - C.181-184.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3395
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharova_Analysis_of_the.pdfНаукова стаття449.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.