Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3360
Title: Загадковий образ світу лірики Василя Голобородька в англомовній інтерпретації
Other Titles: Загадочный образ мира лирики Василя Голобородька в англоязычной интерпретации
The Mysterious World Vision of the Lyrics by Vasyl Holoborodko in English Interpretation
Authors: Василенко, Галина Володимирівна
Vasylenko, Halyna V.
Василенко, Галина Владимировна
Keywords: образ
інтерпретація
система концептів
поетичний переклад
трагізм і загадковість
image
interpretation
system of concepts
poetic translation
tragedy and mystery
образ
интерпретация
система концептов
поэтический перевод
трагизм и загадочность
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ Видавницька компанія «Дике поле»
Abstract: UK: Досліджено процеси лінгвістичної концептуалізації та категоризації явищ навколишнього світу. Запропоновано нову методологію аналізу етнокультурної інформації. Дослідження лірики Василя Голобородька присвячено темі відтворення образу в поетичному перекладі. У розробці подано зразки зіставного аналізу паралельних текстів, які ілюструють відображення авторської системи концептів в образному просторі поетичного дискурсу. Виявлено особливості перекладацького методу Миросі Стефанюк. EN: The paper deals with the process of linguistic conceptualization and categorization of the surrounding world phenomena. New methodology of analyzing ethnocultural information is proposed. The research of lyrics by Vasyl Holoborodko is devoted to the subject of image reproduction in poetic translation. The patterns of comparative analyses are presented, parallel texts illustrate the reflection of author’s concept system in imaginative space of the poetic discourse. The characteristics of translation method by Myrosia Stefaniuk are highlighted. RU: Исследованы процессы лингвистической концептуализации и категоризации явлений окружающего мира. Предложено новую методологию анализа этнокультурной информации. Исследование лирики Василя Голобородька посвящено теме воссоздания образа в поэтическом переводе. В разработке даны образцы сопоставительного анализа параллельных текстов, которые иллюстрируют отражение авторской системы концептов в образном пространстве поэтического дискурса. Выявлены особенности переводческого метода Мироси Стефанюк.
Description: Василенко Г.В. Загадковий образ світу лірики Василя Голобородька в англомовній інтерпретації / Г. В. Василенко // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст]: колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.]; під заг. ред. П. В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике Поле», 2015. – С. 44 – 66.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3360
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІМПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasylenko_The_ Mysterious.pdfНаукова стаття459.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.