Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3217
Title: Особливості дивергентного мислення молодших школярів в умовах впровадження вальдорфської педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі
Other Titles: Differentiating characteristics of the divergent thinking of junior schoolchildren in the conditions of the implementation of the waldorf pedagogy within the comprehensive educational establishment
Особенности дивергентного мышления младших школьников в условиях внедрения вальдорфской педагогики в общеобразовательном учебном учреждении
Authors: Бородулькіна, Тетяна Олександрівна
Borodulkina, Tetyana O.
Бородулькина, Татьяна Александровна
Keywords: дивергентне мислення
креативність
вальдорфська педагогіка
вальдорфська школа
молодші школярі
the divergent thinking
creativity
waldorf pedagogy
waldorf school
junior schoolchildren
дивергентное мышление
креативность
вальдорфская педагогика
вальдорфская школа
младшие школьники
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Abstract: UK: В тезах наведено основні результати емпіричного дослідження дивергентного мислення молодших школярів експериментального навчального закладу. Для визначення загального рівня розвитку дивергентного мислення та розвиненості основних його показників (швидкість; гнучкість; оригінальність; розробленість мислення; багатство словникового запасу (кількість слів, використаних в назві) і здатність до образної передачі сутності зображеного на малюнках (прямий опис або приховане значення, підтекст)) використано Тест дивергентного (творчого) мислення Ф.Вільямса (модифікація О.Є.Тунік). Порівняно результати учнів із двох типів класів – класів вальдорфського спрямування та загальноосвітніх – за трьома паралелями (паралелі 1-х, 2-х та 3-х класів). Отримані результати дають можливість констатувати позитивний вплив вальдорфської педагогіки на розвиток дивергентного мислення у молодших школярів навіть в умовах її адаптації до загальноосвітньої школи протягом трьох років. EN: The article presents the main results of the empirical research of divergent thinking of junior schoolchildren of the comprehensive educational establishment. We used F.Williams’s Test of Creativity and Divergent Thinking (modified by E.Tunik) to determine the overall level of development of divergent thinking and the development of its main indicators (speed, flexibility, originality, elaboration, the wealth of vocabulary (the number of words used in the title) and the ability to figuratively convey the essence of the image shown (direct description or hidden meaning, subtext)). We compared the results of schoolchildren from two types of classes – the Waldorf classes and the general education classes –in three parallels (the parallel of the first, second and third years). The results show the positive influence of the Waldorf pedagogy on the development of divergent thinking among junior schoolchildren even in the context of adaptation of the Waldorf pedagogy for general education during the first three years of school. RU: В тезисах приведены основные результаты эмпирического исследования дивергентного мышления младших школьников экспериментального учебного заведения. Для определения общего уровня развития дивергентного мышления и развитости основных его показателей (скорость; гибкость; оригинальность; разработанность мышления; богатство словарного запаса (количество слов, использованных в названии) и способность к образной передаче сущности изображенного на рисунках (прямое описание или скрытый смысл, подтекст)) использован Тест дивергентного (творческого) мышления Ф.Вильямса (модификация Е.Е.Туник). Были сравнены результаты учеников из двух типов классов – классов вальдорфского направления и общеобразовательных - по трем параллелями (параллели 1-х, 2-х и 3-х классов). Полученные результаты дают возможность констатировать положительное влияние вальдорфской педагогики на развитие дивергентного мышления у младших школьников даже в условиях ее адаптации к общеобразовательной школе в течение трех лет.
Description: Бородулькіна Т. О. Особливості дивергентного мислення молодших школярів в умовах впровадження вальдорфської педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі / Т. О. Бородулькіна // Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини: Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м. Тернопіль) / за заг. ред. Б. Б. Буяка, В. М. Чайки, М. О.Орап. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018 р. – С. 15-18.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3217
Appears in Collections:Наукові статті кафедри психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borodulkina_Differentiating_characteristics.pdfНаукова стаття181.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.