Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3094
Title: Удосконалення державного регулювання фінансової посередницької діяльності
Other Titles: Improvement of state regulation of financial intermediation activity
Совершенствование государственного регулирования финансовой посреднической деятельности
Authors: Пахомова, Ірина Георгіївна
Pakhomova, Iryna G.
Пахомова, Ирина Георгиевна
Keywords: stock market
a stacker
business
broker
фондовий ринок
стейкхолдер
бізнес
брокер
фондовый рынок
стейкхолдер
бизнес
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: У тезі розглядається удосконалення державного регулювання фінансової посередницької діяльності. Створення нової системи корпоративного управління передбачає перебудову інфраструктури корпоративного управління на ринках капіталу для професійних учасників (підвищення ролі та функцій, зміна підходів до структури наглядових рад, впровадження пропорційного підходу, нові вимоги до систем внутрішнього аудиту та контролю, комплаєнсу та керування ризиками, підвищення ролі стейкхолдерів). EN: The thesis examines the improvement of state regulation of financial intermediation activities. Creation of a new corporate governance system involves restructuring of corporate governance infrastructure in the capital markets for professional participants (increasing the role and functions, changing approaches to the structure of supervisory boards, introducing a proportional approach, new requirements for internal audit and control systems, compliance and risk management, increasing the role of stakeholders ) RU: В тезисе рассматривается усовершенствования государственного регулирования финансовой посреднической деятельности. Создание новой системы корпоративного управления предполагает перестройку инфраструктуры корпоративного управления на рынках капитала для профессиональных участников (роли и функций, изменение подходов к структуре наблюдательных советов, внедрения пропорционального подхода, новые требования к системам внутреннего аудита и контроля, комплаенс и управления рисками, повышение роли стейкхолдеров ).
Description: Пахомова І. Г. Удосконалення державного регулювання фінансової посередницької діяльності / І. Г.Пахомова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3094
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pahomova_Improvement_of_state.pdfНаукова стаття206.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.