Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3069
Title: Дослідження механічних та службових властивостей зварних з’єднань спечених титанових сплавів з проектуванням дільниці
Other Titles: Research of mechanical and service properties of welded joints of baked titanium alloys and designing production area
Исследование механических и служебных свойств сварных соединений спеченных титановых сплавов с проектированием участка
Authors: Акритова, Таїсія Олександрівна
Akrytova, Taisiia Ol.
Акрытова, Таисия Александровна
Keywords: master thesis
titanium alloys
semi-fabricated
powder metallurgy
welding throws
магістерська робота
титанові сплави
напівфабрикати
порошкова металургія
зварювання тертям
магистерская работа
титановые сплавы
полуфабрикаты
порошковая металлургия
сварка трением
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: У виданні розглянуті галузі застосування титану і його сплавів, порошкового титану та корозійностійких сталей. Висвітлені основні труднощі, що виникають при зварюванні литого титану, заготовок із спечених титанових сплавів. Представлена схема і сутність зварювання тертям. Досліджено структуру, механічні та фізичні властивості зварного з’єднання. EN: In the work examined areas of use titanium and its alloys, powdered titanium and corrosion-resistant steels. The presented the main difficulties encountered in the welding of titanium, billets from sintered titanium alloys. The presented the scheme and nature of friction welding is presented. The structure, mechanical and physical properties of the welded joint are investigated. RU: В работе рассмотрены области применения титана и его сплавов, порошкового титана и коррозионностойких сталей. Освещены основные трудности, возникающие при сварке литого титана, заготовок из спеченных титановых сплавов. Представлена схема и сущность сварки трением. Исследована структура, механические и физические свойства сварного соединения.
Description: Акритова Т. О. Дослідження механічних та службових властивостей зварних з’єднань спечених титанових сплавів з проектуванням дільниці : магістерська робота / Т. О. Акритова - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 112 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3069
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ІТЗ та МК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akrytova_Research.pdfМагістерська робота2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.