Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3019
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКорольков, Владислав Васильович-
dc.contributor.authorKorolkov, Vladyslav V.-
dc.contributor.authorКорольков, Владислав Васильевич-
dc.date.accessioned2018-04-05T08:53:54Z-
dc.date.available2018-04-05T08:53:54Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3019-
dc.descriptionКорольков В. В. Технологічна домінанта концепції підходів і методів формування моделей сталого розвитку / Владислав Корольков // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації : праці ІV міжнар. наук.-практ. сем., 23–26 жовт. 2012 р. / відпов. ред. Є. М. Письменний, В. М. Шаповал. – Д. Національний гірничий університет, 2012. – 205 с. (С. 68-79)uk
dc.description.abstractUK: Досліджено формування парадигми сталого розвитку під впливом змін уявлення про добробут і покращення умов життя. Розглянуті уявлення меркантилістів, фізіократов, проаналізовано перше представлення виробничої функції. Визначено внесок удосконалення ринкових відносин, розвиток теорії гранічної корисності, неокласичних представлень у формування теорії економічного добробуту. Розглянуто вплив теорії суспільного вибору, теорії трансакційних витрат, вплив інноваційної компоненти, прискорення науково-технічного розвитку, вплив змін технологій. Розгляд змін систематизовано в системі людина-природа-суспільство-технології. EN: The formation of the paradigm of sustainable development under the influence of changes in the representation of welfare and improvement of living conditions has been researched. The views of mercantilists, physiocrats are considered, and the first representation of the production function is analyzed. The contribution of improvement of market relations, development of the theory of marginal utility, neoclassical representations in the formation of the theory of economic welfare is determined. The influence of the theory of social choice, the theory of transaction costs, the influence of the innovation component, the acceleration of scientific and technological development, and the impact of technological changes have been considered. Consideration of changes is systematized in the system of human-nature-society-technology. RU: Исследовано формирование парадигмы устойчивого развития под влиянием изменений представлений о благосостоянии и улучшении условий жизни. Рассмотрены представления меркантилистов, физиократов, проанализировано первое представление производственной функции. Определен вклад совершенствования рыночных отношений, развития теории предельной полезности, неоклассических представлений в формирование теории экономического благосостояния. Рассмотрено влияние теории общественного выбора, теории трансакционных издержек, влияние инновационной компоненты, ускорения научно-технического развития, влияние изменений технологий. Рассмотрение изменений систематизировано в системе человек-природа-общество-технологии.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДержавний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»uk
dc.subjectсталий розвитокuk
dc.subjectтеорія суспільного виборуuk
dc.subjectвиробнича функціяuk
dc.subjectринок технологійuk
dc.subjectекологічна складоваuk
dc.subjectтехнологічна домінантаuk
dc.subjectsustainabilityuk
dc.subjectthe theory of public choiceuk
dc.subjectproduction functionuk
dc.subjectthe technology marketuk
dc.subjectecological componentuk
dc.subjecttechnological dominantuk
dc.subjectустойчивое развитиеuk
dc.subjectтеория общественного выбораuk
dc.subjectпроизводственная функцияuk
dc.subjectрынок технологийuk
dc.subjectэкологическая составляющаяuk
dc.subjectтехнологическая доминантаuk
dc.titleТехнологічна домінанта концепції підходів і методів формування моделей сталого розвиткуuk
dc.title.alternativeTechnological dominance of the concept of approaches and methods of forming sustainable development modelsuk
dc.title.alternativeТехнологическая доминанта концепции подходов и методов формирования моделей устойчивого развитияuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Наукові статті кафедри МЕВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korolkov_Technological_dominance.pdfНаукова стаття750.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.