Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2847
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи (проекта) з дисципліни ‘Теорія прийняття рішень’’
Other Titles: Methodical instructions for the implementation of the course work (project) on the discipline 'Theory of decision-making' '
Методические указания к выполнению курсовой работы (проекта) по дисциплине "Теория принятия решений ''
Authors: Дубровін, Валерій Іванович
Бєлова, Алла Володимирівна
Dubrovin, Valeriy I.
Belova, Alla V.
Дубровин, Валерий Иванович
Белова, Алла Владимировна
Keywords: cтатистичні методи
архітектура пакету STATGRAPHICS
робота з даними
statistical methods
architecture of the STATGRAPHICS package
work with data
статистические методы
архитектура пакета STATGRAPHICS
работа с данными
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Хоч статистичні пакети для ПЕОМ різко спростили застосування методів обробки інформації, для повноцінного іх застосування користувачі повинні володіти певною підготовкою: розуміти , в яких ситуаціях застосовано різні методи, знати, які їх властивості, вміти інтерпретувати результати. Вивчення дисципліни ‘Теорія прийняття рішень’’ в цілому і виконання курсової роботи, в данному випадку, дає можливість студентам придбати даний рівень підготовки. EN: Although statistical packages for PCs have greatly simplified the use of information processing methods, for their full use users must have some training: to understand the situations in which different methods are used, to know what their properties, to be able to interpret the results. The study of the discipline 'Theory of decision-making' 'in general and the implementation of course work, in this case, allows students to acquire this level of training. RU: Хотя статистические пакеты для ПЭВМ резко упростили применения методов обработки информации, для полноценного их применения пользователи должны обладать определенной подготовкой: понимать, в каких ситуациях применены различные методы, знать, какие их свойства, уметь интерпретировать результаты. Изучение дисциплины "Теория принятия решений 'в целом и выполнения курсовой работы, в данном случае, дает возможность студентам приобрести данный уровень подготовки.
Description: Методичні вказівки до курсової роботи (проекта) з дисципліни ‘Теорія прийняття рішень’’ для студентів спеціальності: 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп'ютерні науки”, всіх форм навчання / уклад.: В. І. Дубровін, А. В. Бєлова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 37 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2847
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubrovin_Methodical_instructions.pdfМетодичні вказівки340.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.