Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2645
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные выводы аккредитационной экспертизы подготовки магистров по образовательно-профессиональной программе «Управление персоналом и экономика труда» специальности 051 «Экономика» в Запорожском национальном техническом университете
Expert conclusion of accreditation expertise of Masters’ Training according to educational and professional program “Personnel Management and Labor Economics” on specialty 051 “Economics” at Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
магістр
управління персоналом
економіка праці
економіка
expert conclusion
expert conclusion
master
personnel management
labor economics
economics
экспертное заключение
аккредитация
магистр
управление персоналом
экономика труда
экономика
Issue Date: 21-Dec-2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка магістрів відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» з ліцензійним обсягом 80 осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании представленных на аккредитацию материалов Запорожского национального технического университета по аккредитации подготовки специалистов второго (магистерского) уровня по образовательно-профессиональной программе «Управление персоналом и экономика труда» специальности 051 «Экономика» и проверки результатов деятельности непосредственно в учебном заведении, экспертная комиссия пришла к выводу, что подготовка магистров соответствует требованиям осуществление образовательной деятельности. Экспертная комиссия считает, что ЗНТУ способен оказывать образовательные услуги по подготовке магистров по образовательно-профессиональной программе «Управление персоналом и экономика труда» специальности 051 «Экономика» с лицензионным объемом 80 человек. EN: GENERAL CONCLUSION: based on the provided for accreditation materials of Zaporizhzhia National Technical University to accredit the second (master) level training of specialists according to the educational and vocational programme ‘Personnel Management and Labour Economics’ on speciality 051 ‘Economics’ and for the reasons given by the examination of performance in-situ at the educational institution, the Expert Board has come to the conclusion that master level training meets the requirements to carry out educational activities. The Expert Board regards Zaporizhzhia National Technical University as the institution that has the right potential to render educational services in master level training according to the educational and vocational programme ‘Personnel Management and Labour Economics’ on speciality 051 ‘Economics’ with a license number of 80 (eighty) people.
Description: Голова експертної комісії, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор А.М. Колот. Член експертної комісії, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор Т.А. Костишина
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2645
Appears in Collections:051 «Економіка»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_upep2_20.12.2017.pdfАкредитація спеціальності1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.