Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2378
Title: Оцінка ефективності комплексу фізичної реабілітації у вагітних жінок у ІІ–ІІІ триместрах на подальший перебіг вагітності й пологів
Other Titles: Estimation of the Effectiveness of Physical Rehabilitation Complex Among Pregnant Women in II-III Trimester on Further Pregnancy Flow and Childbirth
Оценка эффективности комплекса физической реабилитации у беременных женщин у ІІ–ІІІ триместрах на дальнейшее протекание беременности и родов
Authors: Присяжнюк, Олена Анатоліївна
Prisyazhnyuk, Olena A.
Присяжнюк, Елена Анатольевна
Кириченко, Інна
Kirichenko, Inna
Кириченко, Инна
Кириченко, Олег
Kirichenko, Oleg
Кириченко, Олег
Кириченко, Лілія
Kirichenko, Liliya
Кириченко, Лилия
Горпіняк, Анастасія
Gorpinyak, Anastasiya
Горпиняк, Анастасия
Keywords: physical rehabilitation
pregnancy
newborn
фізична реабілітація
вагітність
новонароджені
физическая реабилитация
беременность
новорожденные
Issue Date: 2013
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Abstract: UK: У статті доведено ефективність застосування комплексної фізичної реабілітації, яка включає індивідуальну співбесіду, спрямовану на формування мотивації при виконанні дихальної, лікувальної гімнастики, фітболу у вагітних в II–III триместрах на подальший перебіг вагітності й пологів. Результати дослідження дають підставу зробити висновок, що специфічний стан і поведінка жінок під час вагітності вимагають проведення своєчасної діагностики та реабілітаційних заходів щодо корекції високого й середнього рівнів реактивної та особистісної тривожності, зниження відсотка використання медикаментозної стимуляції в пологах, більш легкого перенесення родових переймів. Проведення спрямованої реабілітації сприяє нормалізації психологічного стану жінок під час вагітності, формуванню родової домінанти, перешкоджає розвитку стресу та сприяє збереженню й зміцненню здоров’я матері та потомства, а тим самим і здоров’я сім’ї. EN: In the article we have proved the effectiveness of applying of complex physical rehabilitation that includes personal interview aimed at formation of motivation while doing respiratory gymnastics, therapeutic exercises, exercises on an exercise ball among pregnant women in II–III trimester on further pregnancy flow and childbirth. The results of the research let us come to a conclusion that specific condition and behavior of women while pregnancy needs conducting of timely disgnostics and conducting of rehabilitation measurements aimed at correction of high and medium level of reactive and personal anxiety, lowering of percentage of usage of stimulation of labor, easier tolerance of labor pains. Conducting of directed rehabilitation promotes normalization of psychological condition of women during pregnanacy, formation of parturient dominant, prevents stress development and promotes saving and strengthening of mother’s and child’s health, and faimily’s health. RU: В статье доказана эффективность применения комплексной физической реабилитации, которая включает индивидуальное собеседование, направленное на формирование мотивации при выполнении дыхательной гимнастики, лечебной гимнастики, фитбола у беременных во II–III триместрах на дальнейшее течение беременности и родов. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что специфическое состояние и поведение женщин во время беременности требуют проведения своевременной диагностики и реабилитационных мероприятий по коррекции высокого и среднего уровней реактивной и личностной тревожности, снижению процента использования медикаментозной стимуляции в родах, более лёгкой переносимости родовых схваток. Проведение направленной реабилитации способствует нормализации психологического состояния женщин во время беременности, формированию родовой доминанты, препятствует развитию стресса и способствует сохранению и укреплению здоровья матери и потомства, а тем самым и здоровье семьи.
Description: Кириченко І, Присяжнюк О. Оцінка ефективності комплексу фізичної реабілітації у вагітних жінок у ІІ–ІІІ триместрах на подальший перебіг вагітності й пологів / І. Кириченко, О. Присяжнюк, О. Кириченко, Л. Кириченко, А. Горпіняк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : уклад. А.В. Цось, С.П. Козібродський. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - № 1(21). – C. 285-288.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2378
Appears in Collections:Наукові статті кафедри СО та Р

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prisyazhnyuk_Estimation_of_the_Effectiveness.pdfНаукова стаття454.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.