Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1930
Title: Оцінювання живучості машинобудівних підприємств
Other Titles: Estimation of survivability of machine-building enterprises
Оценка живучести машиностроительных предприятий
Authors: Андрющенко, Ірина Євгеніївна
Andryushchenko, Iryna E.
Андрющенко, Ирина Евгеньевна
Keywords: vitality
machine-building enterprise
viability
evaluation
analysis
investment
innovation
capital
живучість
машинобудівне підприємство
життєздатність
оцінювання
аналіз
інвестиції
інновації
капітал
живучесть
машиностроительное предприятие
жизнеспособность
оценивания
анализ
инвестиции
инновации
капитал
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції»
Abstract: UK: У статті за теорією життєздатності соціально-економічних систем розглянуто сутність поняття живучості, що визначається трива- лістю, часом існування та здатністю системи відновлюватися. Доведено взаємозв’язок фінансової стійкості та живучості підприємства. Запро- поновано живучість машинобудівних підприємств визначати як інвести- ційно-інноваційний потенціал системи, який спрямований на розвиток. Запропоновано оцінювати живучість машинобудівних підприємств на основі реального рівня чистого доходу, реального рівня фінансових інвес- тицій, рівня використання інвестиційних ресурсів, рівня інноваційного розвитку, коефіцієнта оборотності власного капіталу. За результатами проведених досліджень дев’яти підприємств доведено низький рівень їх живучості за період 2012–2015 рр., зумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. EN: In the article on the theory of viability of socio-economic systems the essence of the concept of survival, which is determined by the duration, time of existence and the ability of the system to be restored, is considered. The relationship between financial sustainability and survivability of the enterprise is proved. It is proposed that the survivability of machine-building enterprises be defined as the investment-innovation potential of the development-oriented system. It is proposed to assess the survivability of machine-building enterprises based on the real level of net income, the real level of financial investments, the level of utilization of investment resources, the level of innovation development, the coefficient of turnover of equity capital. According to the results of the research, nine enterprises have shown a low level of survival for the period 2012-2015, due to both internal and external factors. RU: В статье по теории жизнеспособности социально-экономических систем рассмотрена сущность понятия живучести, которая определяется про- листе, время существования и способностью системы восстанавливаться. Доказана взаимосвязь финансовой устойчивости и живучести предприятия. Предложены живучесть машиностроительных предприятий определять как инвести- ционно-инновационный потенциал системы, направленный на развитие. Предложено оценивать живучесть машиностроительных предприятий на основе реального уровня чистого дохода, реального уровня финансовых ин- тиций, уровня использования инвестиционных ресурсов, уровня инновационного развития, коэффициента оборачиваемости собственного капитала. По результатам проведенных исследований девяти предприятий доказано низкий уровень их живучести за период 2012-2015 гг., Обусловленный как внутренними, так и внешними факторами.
Description: Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. - №6, 2016. – С. 198-208.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1930
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andryushchenko_Estimation_of_survivability.pdfНаукова стаття411.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.