Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1919
Title: Прогнозування рівня життєздатності промислових підприємств
Other Titles: Forecasting the level of viability of industrial enterprises
Прогнозирование уровня жизнеспособности промышленных предприятий
Authors: Андрющенко, Ірина Євгеніївна
Andryushchenko, Iryna E.
Андрющенко, Ирина Евгеньевна
Keywords: system
indexes
viability
industrial enterprise
stability
vitality
motivation
reliability
integral indicator
weight coefficients
forecast
trend analysis
scenario
промислове підприємство
система
показники
життєздатність
стійкість
живучість
умотивованість
надійність
інтегральний показник
вагові коефіцієнти
прогноз
трендовий аналіз
сценарій
промышленное предприятие
система
показатели
жизнеспособность
устойчивость
живучесть
мотивированность
надежность
интегральный показатель
весовые коэффициенты
трендовый анализ
сценарий
Issue Date: 2017
Publisher: Економічна наука
Abstract: UK: У статті проведено дослідження аспектів щодо оцінювання та прогнозування життєздатності про- мислового підприємства. На цій основі запропоновано методологічний підхід до практичної реалізації оцінювання життєздатності промислового підприємства згідно концепції життєздатності соціально-еко- номічних систем, яка являє собою функції оцінок її стійкості, надійності, живучості та вмотивованості, та прогнозування її рівня шляхом застосування сценарного моделювання, в основу якого покладено результати трендового аналізу. Визначивши та проаналізувавши параметри життєздатності промислового підприємства, визначено її інтегральний показник, побудовано три ймовірні сценарії подальшого роз- витку його рівня. Оптимістичний сценарій визначається як економетрична модель, яка максимізує зна- чення рівня життєздатності у наступних періодах, песимістичний — навпаки, а за реальним сценарієм функція формує траєкторію між песимістичним та оптимістичним сценаріями. EN: The article deals with aspects of evaluation and forecasting of the viability of the industrial enterprise. On this basis, a methodological approach to the practical implementation of the assessment of the viability of an industrial enterprise according to the concept of viability of socio-economic systems is proposed, which is a function of assessing its sustainability, reliability, vitality and motivation, and forecasting its level by applying scenario modeling, which is based on Results of trend analysis. Having determined and analyzed the parameters of the viability of the industrial enterprise, its integral indicator is determined, and three probable scenarios for the further development of its level are constructed. An optimistic scenario is defined as an econometric model that maximizes the level of viability in subsequent periods, the pessimistic - on the contrary, and in the real scenario, the function forms the trajectory between pessimistic and optimistic scenarios. RU: В статье проведено исследование аспектов по оценке и прогнозирования жизнеспособности про- ленного предприятия. На этой основе предложено методологический подход к практической реализации оценки жизнеспособности промышленного предприятия согласно концепции жизнеспособности социально-эко- ских систем, которая представляет собой функции оценок ее устойчивости, надежности, живучести и правильности, и прогнозирования ее уровня путем применения сценарного моделирования, в основу которого положен результаты трендового анализа. Определив и проанализировав параметры жизнеспособности промышленного предприятия, определены ее интегральный показатель, построено три вероятные сценарии дальнейшего раз- витке его уровня. Оптимистический сценарий определяется как эконометрическая модель, которая максимизирует значением уровня жизнеспособности в последующих периодах, пессимистический - наоборот, а по реальному сценарию функция формирует траекторию между пессимистическим и оптимистическим сценариям.
Description: Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових підприємств / І. Є. Андрющенко : науково-практичний журнал «Економіка та держава» № 2, лютий 2017 р. - Київ. – С. 28-31. Вкл. До наук.бази: Index Copernicus, SIS, Google Scholar
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1919
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andryushchenko_Forecasting_the_level.pdfНаукова стаття300.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.