Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1857
Title: The Government support provided to the Ukrainian machine building companies for their innovative development
Other Titles: Державна підтримка українським машинобудівним компаніям в їх інноваційному розвитку
Государственная поддержка украинским машиностроительным компаниям в их инновационном развитии
Authors: Haraba, Sergey S.
Гараба, Сергій Семенович
Гараба, Сергей Семенович
Pruszkiewski Volodumur. G.
Прушківський Володимир Геннадійович
Прушковский Владимир Геннадьевич
Keywords: machine building
innovation factors
resourse
innovative products
innovative technologies
машинобудування
фактори інновацій
ресурс
інноваційні продукти
інноваційні технології
машиностроение
инновационные факторы
ресурс
инновационные продукты
инновационные технологии
Issue Date: 2013
Publisher: Scireps corporation
Abstract: UK: Машинобудівна галузь є одним з лідерів в області інновацій по всій промисловості України. З метою підвищення конкурентоспроможності, найбільш важливим результатом впроваджених передових технологій є вихід інноваційної продукції і заміна активної частини основних фондів машинобудівних підприємств на високому технологічному рівні. У рейтингу Всесвітнього економічного форуму Україна зайняла 63-у позицію серед 139 країн за критерієм «інноваційних факторів». Результатом є те, що більшість інноваційних технологій високого безпеку ресурсів і продуктивності залишаються невикористаними. Інноваційні рішення в області машинобудівного сектора здатні забезпечити значне збільшення обсягів виробництва і прибутку. Домінуючий фактор інноваційного розвитку машинобудівного є державною підтримкою. EN: Machine building field is one of the leaders in innovation across the industry of Ukraine. In order to enhance competitiveness, the most important result of the introduced advanced technologies is the output of innovative products and replacement of an active part of the fixed assets of machine building companies at a high technological level. In the ranking of the World Economic Forum Ukraine occupied the 63rd position among 139 countries on the criterion of “innovation factors”. The result is that most innovative technologies of high resource safeness and productivity remain unused. Innovative solutions in the machine building sector are able to provide a great increase in production output and profit. The dominant factor of the innovative machine building development is the government support. RU: Машиностроительная отрасль является одним из лидеров инноваций в отрасли Украины. В целях повышения конкурентоспособности важнейшим результатом внедрения передовых технологий является выпуск инновационной продукции и замена активной части основных фондов машиностроительных предприятий на высоком технологическом уровне. В рейтинге Всемирного экономического форума Украина заняла 63-е место среди 139 стран по критерию «факторы инноваций». Результатом этого является то, что большинство инновационных технологий обеспечения высокого уровня безопасности и производительности ресурсов остаются неиспользованными. Инновационные решения в машиностроении способны обеспечить значительное увеличение объемов производства и прибыли. Доминирующим фактором инновационного развития машиностроения является государственная поддержка.
Description: Гараба С. С., Прушковский В. Г. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта / С.С. Гараба, В. Г. Прушковский // Journal L’Association «SEPIKE». – 2013. - С. 87-90.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1857
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garaba_The_Government.pdfНаукова стаття2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.