Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1543
Title: Ергономічні питання проектування людино-машинних систем: навчальний посібник
Other Titles: Эргономические вопросы проектирования человеко-машинных систем: учебное пособие
Problems of Human-Machine System ergonomic design: Tutorial
Authors: Сердюк, Сергій Микитович
Сердюк, Сергей Никитович
Serdiuk, Serhii M.
Keywords: ергономічне проектування
система людина-техніка-середовище
ергономіка інформаційних технологій
ергономічне проектування інформаційних моделей
системи інтелектуальної підтримки
ергономічна якість
ergonomic design
human-machine-environment systems
ergonomics of information technology
information models ergonomic design
intellectual support system
ergonomic quality
эргономическое проектирование
система человек-техника-среда
эргономика информационных технологий
эргономическое проектирование информационных моделей
системы интеллектуальной поддержки
эргономическое качество
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Книга містить систематизований виклад теоретичних, методологічних та практичних аспектів ергономіки. Розглянуто об’єкт, предмет, задачі та етапи розвитку ергономіки. Розкривається зміст ергономічного забезпечення проектування систем «людина–техніка–середовище», наводяться методи кількісної оцінки діяльності оператора та методи оцінки інформаційних технологій. Особливу увагу приділено питанням ергономічного проектування інформаційних моделей технологічних процесів. Запропоновано оригінальні авторські розробки, що дозволяють здійснити інтелектуальну підтримку діяльності проектувальника цих моделей. Наведено опис програмних засобів, що реалізують розглянуті методи та моделі. EN: The book contains a systematic exposition of the theoretical, methodological and practical aspects of ergonomics. The object, subject, tasks and stages of ergonomics were considered. The meaning of "human- machine-environment" systemsergonomic designwas solved.The operator activity quantitative evaluation methods and information technology evaluation methods were given. Particular attention is paid to the information models of technological processes ergonomic design.The original authoring for the intellectual support of information models designers were of fered.The description of software tools that implement discussed methods and modelswas given. RU: Книга содержит систематизированное изложение теоретических, методологических и практических аспектов эргономики. Рассмотрены объект, предмет, задачи и этапы развития эргономики. Раскрывается содержание эргономического обеспечения проектирования систем «человек-техника-среда», приводятся методы количественной оценки деятельности оператора и методы оценки информационных технологий. Особое внимание уделено вопросам эргономического проектирования информационных моделей технологических процессов. Предложены оригинальные авторские разработки, позволяющие осуществить интеллектуальную поддержку деятельности проектировщика этих моделей. Приведено описание программных средств, которые реализуют рассмотренные методы и модели.
Description: Ергономічні питання проектування людино-машинних систем : Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Програмне забезпечення систем» / С.М. Сердюк. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 334 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1543
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdiuk_Problems_of_Human_Machine_System.pdfНавчальний посібник4.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.