Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1411
Title: Аналіз прибутків і збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» за станом на 01.01.2014 р.
Other Titles: Анализ прибыли и убытков и другого совокупного дохода ООО «Райффайзен Банк Аваль» по состоянию на 01.01.2014 г.
The analysis of the income and expenses and other cumulative income of JSC Raiffeisen Aval Bank as of 01.01.2014
Authors: Зоря, Олександра Павлівна
Зоря, Александра Павловна
Zorya, Oleksandra P.
Семенова, Н. В.
Semenova, N. V.
Keywords: аналіз
доходи
витрати
комерційний банк
бухгалтерський облік
звітність банків
аnalysis
income
expenses
commercial bank
accounting
reporting of banks
анализ
доходы
расходы
коммерческий банк
отчетность банков
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ “ДКС Центр”
Abstract: UK: Бухгалтерська звітність як підсумкова система даних про майновий і фінансовий стан підприємства і про результати його фінансово-господарської діяльності є одним з основних джерел інформації для проведення фінансового аналізу і, відповідно, базою для ухвалення управлінських рішень. Менеджери підприємства використовують дані бухгалтерської звітності разом із внутрішніми джерелами інформації, зокрема, облікового характеру. Велика частина цієї внутрішньої інформації є конфіденційною, а отже, недоступною для ухвалення управлінських рішень відносно організації зовнішніми користувачами. Для останніх бухгалтерська звітність, яка є публічною за законодавством, інколи стає єдиним джерелом інформації про конкретне підприємство. У цьому сенсі бухгалтерська фінансова звітність виступає як засіб комунікації між різними суб`єктами ринку. EN: Accounting as final system data on the property and financial condition and the results of its financial and economic activities is a major source of information for financial analysis and therefore the basis for decision-making. Managers of enterprises use data of financial statements together with internal information sources, including your character. Much of this internal information is confidential and therefore not available for decision-making regarding the organization of external users. For the latest financial statements, which are public by law sometimes becomes the only source of information about a particular company. In this sense, the accounting financial reporting serves as a means of communication between the different subjects of the market. RU: Бухгалтерская отчетность как итоговая система данных об имущественном и финансовом состоянии предприятия и о результатах его финансово-хозяйственной деятельности является одним из основных источников информации для проведения финансового анализа и, соответственно, базой для принятия управленческих решений. Менеджеры предприятия используют данные бухгалтерской отчетности вместе с внутренними источниками информации, в частности, учетного характера. Большая часть этой внутренней информации является конфиденциальной, а следовательно, недоступной для принятия управленческих решений относительно организации внешними пользователями. Для последних бухгалтерская отчетность, которая является публичной по законодательству, иногда становится единственным источником информации о конкретном предприятии. В этом смысле бухгалтерская финансовая отчетность выступает как средство коммуникации между различными субъектами рынка.
Description: Зоря О. П. Аналіз прибутків і збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» за станом на 01.01.2014 р. / О. П. Зоря, Н. В. Семенова // "Ефективна економіка". – 2014.– № 3 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1411
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Наукові статті кафедри О і О

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zorya_The_analysis_of_the_income_and_expenses.pdfНаукова стаття499.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.