Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1019
Title: Регіональний градієнт національно-консолідованої моделі «соборної історичної пам’яті»: специфіка медійних репрезентацій
Other Titles: Региональный градиент национально-консолидированной модели «соборной исторической памяти»: специфика медиарепрезентаций
Regional gradient of national consolidated model «collegial historical memory»: peculiarity of media representations
Authors: Хітрова, Тетяна Володимирівна
Хитрова, Татьяна Владимировна
Khitrova, Tetiana V.
Keywords: discourse
media
historical memory
regional identity
дискурс
медіа
історична пам’ять
регіональна ідентичність
дискурс
медиа
историческая память
региональная идентичность
Issue Date: 2014
Publisher: Класичний приватний університет
Abstract: UK: У статті висвітлено особливості медійних репрезентацій регіональних моделей пам’яті в Україні та основні чинники їх консолідації в національну модель “соборної історичної пам’яті”. Застосований у процесі дослідження дискурс-аналіз дав можливість виявити й концептуалізувати дискурс-категорії “воз’єднання” та “консолідації” на рівні комунікативних маркерів у всеукраїнських медіа. Всеукраїнський медійний контекст проблеми зумовлений надрегіональним середовищем формування моделі “соборної історичної пам’яті”. EN: The article deals with the peculiarities of media representations of regional models of memory in Ukraine and the main factors of consolidation of the national model “collegiality of historical memory”. The discourse analysis, which was applied in the research, made it possible to identify and conceptualize the discourse categories for “reunification” and “consolidation” at the level of communicative markers in Ukrainian media. Ukrainian media context of the problem is conditioned by the formation of supra-regional environment of formation of the model of “collegiality of historical memory”. RU: В статье исследуются особенности медиарепрезентаций региональных моделей памяти в Украине, основные факторы их консолидации в национальную модель “соборной исторической памяти”. Примененный в исследовании дискурс-анализ позволил выявить и концептуализировать дискурс-категории “воссоединение” и “консолидация” на уровне коммуникативных маркеров во всеукраинских СМИ.
Description: Хітрова Т. В. Регіональний градієнт національно-консолідованої моделі «соборної історичної пам’яті»: специфіка медійних репрезентацій / Т. В. Хітрова // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”. Серія “Соціальні комунікації”. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. − № 4 (39). − С. 139-142.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1019
Appears in Collections:Наукові статті кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khitrova_Regiona_ gradient.pdfНаукова стаття298.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.